Zapisy pod nr: 25 75 74 022; 25 75 74 001

Szanowny Pacjencie,

administratorem Twoich danych osobowych jest: PULS Spółka z o.o. z siedzibą w (05-32) Mrozy przy ul. Willowa 12.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą: wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

niniejszym informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej placówce pełni p. Artur Kacprzak.

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w placówce należy zgłaszać do wyrzej wymienionej osoby.

Telefon kontaktowy: 693 626 386, adres poczty elektronicznej: biuro@xyz.edu.pl.Poniżej znajduje się klauzula informacyjna RODO w związku ze zgłoszeniem swoich danych w celu wykonania szczepienia przeciwko COVID-19

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PULS Spółka z o.o.  z siedzibą w (05-320) Mrozach, przy ul. Willowej 12

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@xyz.edu.pl

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a,b,i RODO w związku, z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi polegającej na przekazaniu poprzez email swoich danych w celu zaszczepienia się przeciwko COVID -19

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty uprawnione w tym NFZ, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.

6) Państwa dane osobowe o których mowa w pkt. 4 będą przechowywane nie dłużej niż do momentu zakończenia realizacji szczepień przeciwko COVID-19.

7) Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9) Pani/Pana dane nie posłużą nam do profilowania i podejmowania działań zautomatyzowanych.

10) Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z możliwości przeprowadzenia szczepienia przeciwko Covid-19 w naszej placówce.